gototopgototop
การประชุมโทรทัศน์ มมร. Print

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดประชุม โครงการไอพีทีวี โดยมี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และตัวแทนแต่ละวิทยาเขตเข้าร่วมเสนอความคิดและส่วนที่้ต้องการเพิ่มเติม พร้อมทั้งย้ำเรื่องเป้าหมายในการทำไอพีทีวีของมหาวิทยาลัย