gototopgototop
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ) Print

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 ในช่วงเย็น หลังจากที่ทุกกลุ่มได้ทำการนำเสนอผลงานและวิพากษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความรู้สึก จากนั้น พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความอดทน และหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ จากนันผู้เข้าอบรมร่วมถ่ายภาพหมู่