gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร Print

เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้ออกไปเสนอแนะ อบรม ฝึกสอน  นำโดยพระอาจารย์ทวี อภโย  พระธงชัย กตชโย  นำนักศึกษาบรรพชิต /คฤหัสถ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเวลา 13.00 - 15.30 น.ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์  ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น