gototopgototop
โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2) Print
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี2556 (เขต 2) ซึ่งได้รับความร่วมมือเข้าร่วมประชุมจากผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นจำนวน 200 ท่านในการเข้าฟังการบรรยาย ซึ่งในช่วงเช้ามีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายในหัวข้อ ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร