gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ Print

วันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น.  พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ที่ปรึกษา มมร และ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุรุสภาเป็นคณะผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวนี้กำหนดจัดใน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมและเตรียมงานด้วย ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พระมหาสมัย ผาสุโก ผศ.เมธี สมภักดี อาจาย์วิทูล ทาชา อาจารย์วรเทพ เวียงแก

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวนี้กำหนดจัดใน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา  เป็นประธานที่ประชุมมีคณะกรรมการในส่วนงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา จำนวนมากเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้อำนวยการสำนักและกลุ่มภายในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 25 ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น ในการนี้ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายสายัณห์ ผาน้อย เป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมและให้การต้อนรับเลขาธิการคุรุสภา และเป็นส่วนรับผิดชอบการดำเนินงานโดยตรง

สรุปการประชุม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมรับผิดชอบในส่วนต่างๆของงานหลายส่วนด้วยกันเช่น การจัดสถานที่ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เครื่องเสียงและการบันทึกภาพ รวมทั้งการแสดงโปงลาง หนุมปริญญาสาวมหาวิทยาลัย เพื่อสมโภชในงานดังกล่าวอีกด้วย ในท้ายที่สุดของการประชุม พระราชพุทธิมุนี ได้อนุโมทนาและให้พรคณะผู้ร่วมประชุม เป็นเสร็จการประชุม โดยจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนงานหนึ่งสัปดาห์

คุรุสภา เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพการศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ ทั่วไป และเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวมาตรฐานครูทั้งระบบด้วย

วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมายาวนานและเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมี พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุสามเณรจำนวน 81 รูป ในขณะเดียวกัน มีผู้บริหารและอาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน จำพรรษาอยู่หลายรูปภายในวัด เช่น รองอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นต้น

 


คณะศรัทธาผู้ใจบุญใจกุศล สามารถเป็นเจ้าภาพกฐินร่วม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC