gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ Print

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 คณะนักศึกษาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวให้โอวาทและอบรมนักศึกษาก่อนร่วมทำกิจกรรม

ในเวลา 09.00 น.นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมก่อนออกเดินทาง

ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

การเดินทางได้รับความอนุเคราะห์ยานพาหนะรับ-ส่งนักศึกษา จากมูลนิธิวัดป่าแสงอรุณ

ภาพบรรยากาศการร่วมมือร่วมใจ เป็นไปด้วยความสนุกสนานและสามัคคีกันในหมู่คณะพี่น้อง

อาหารเที่ยงในโครงการนี้ได้รับความร่วมมือกันทำอย่างเต็มที่ โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน

ที่มา : กิจกรรมนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 16.50 น งาน IT ศูนย์วิทยบริการฯ

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC