gototopgototop
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2) Print
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธียกเสาเอกอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ นำโดยคณะผูบริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ต้อนรับพระธรรมดิลก ประธานที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน, พระเทพพุทธิมุนี และพระครูธรรมสารพินิจ ประธานฝ่ายบรรพชิต เพื่อดำเนินเป็นประธานในการยกเสาเอกในครั้งนี้ ในช่วงต่อมาเป็นพิธีศาสนาพุทธ โดยมีพระธรรมดิลก, พระเทพพุทธิมุนี, และพระครูธรรมพิสารพินิจ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั้งบรรพชิต-คฤหัสถ์ และคณะผู้รับเหมา ทำพิธียกเสาเอกทางศาสนาพุทธ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ และการดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้