gototopgototop
ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต" Print

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.อส. ได้มอบหมายให้ ผอ.พม.วิศักดิ์ ชาตสุโภ,พ.ม.ประสงค์ กิตฺติญาโณ ดร.,พระประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร., อ.ธนกร ชูสุขเสริม,อ.แก่นเพชร แฝงสีพล, ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ และนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา