gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554 Print

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เป็นวันแรกของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม 211 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9  โครงการนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรวิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู และ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี โครงการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้มากมาย ในวันแรก หัวข้อ เทคนิคการติดต่อประสานงาน บรรยายโดย ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง หัวข้อ บุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดย รศ.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว และวันที่สองและสาม เรื่อง Fundamental Website Development และ Media Transfering โดย พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร ส่วนงานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบีียน

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) ประธานพิธี นำไหว้พระสวดมนต์และเปิดโครงการ

พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร หัวหน้าโครงการ กล่าวถวายรายงาน

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ

ในช่วงเช้า ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง บรรยายเรื่องเทคนิคการติดต่อประสานงาน

รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน มอบของที่ระลึก

ในช่วงบ่าย รศ.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว บรรยายเรื่อง บุคลิกเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน มอบของที่ระลึก

บุคลากร ร่วมถ่ายภาพหมู่ เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 วันแรก

 

 

 

เก็บตกเบื้องหลังการเตรียมงาน

การเตรียมงานโครงการนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จาก ทีมงานอาจารย์รัชนีบุูรณ์ และ นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ปี2 และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนลาว

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่สอง อ่านต่อ