gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554 Print

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่สองของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน ประจำปี 2554  ในวันนี้เป็นเรื่องของ Fundametal Website Development และ Media Transfering โดยจัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกอบรมกว่า 40 คน มีวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม ได้แก่ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร และ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

ในวันทีสองนั้น ทางบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมได้ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง Fundamental Website Development จากพระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร

ในวันที่สาม ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่อง Media Transfering จาก คุณสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

ในตอนบ่ายของวันที่สาม พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เมตตานุเคราะห์กล่าวสรุปและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรม ผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านไอที

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม 21 ท่าน ที่มีความรุ้ความสามารถด้านไอทีและสอบผ่านการอบรมในครั้งนี้