gototopgototop
โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง) Print

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 วันที่สองของโครงการ Intensive Workshop ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในช่วงเช้า พระครูปริยัติสารโสภิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเริ่มโครงการ Intensive Workshop วันที่สอง โดยในช่วงเช้าของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่องการใช้โปรแกรม Zotero ในการจัดการบรรณานุกรม และ File Recovering สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มีพระมหามงคลกานต์ ฐิตเมธี,ดร. บรรยายเรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ ในช่วงบ่าย ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เข้าบรรยายในสาขาวิชาบริหารการศึกษา เรื่อง Literature Review และการเขียนงานวิจัย ระยะเวลาตลอดโครงการ Intensive Workshop นักศึกษามีคณาจารย์ร่วมดูและตลอดโครงการอย่างใกล้ชิด ได้แก่พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ พระประสงค์ ภูริญาณเมธ ดร. และ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์