gototopgototop
สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์ Print

เมื่อวันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 เป็นวันสอบนักธรรมตรี สนามหลวงโดยจัดที่ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง โดยมี พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการการสอบครั้งนี้ ในส่วนของศาสนศึกษาวัดศรีจันทร์ มีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นหัวหน้าฝ่ายศาสนศึกษา และมี พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศาสนศึกษา ในทุกเย็นของวัดศรีจันทร์ จะมีการอบรมนักธรรมเป็นประจำ

พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เป็นประธานเปิดสอบนักธรรม

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายศาสนศึกษาวัดศรีจันทร์ และ พระมหาวิศักดิ์ ชาตุสุโภ กำกับห้องสอบ

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดตั้งโรงทาน ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรี วัดศรีจันทร์

ภาพ : กิตติยานนท์ วรรณวงศ์