gototopgototop
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ อาคารสิริคุณากร