gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Print
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และคณะเดินทางร่วมงาน "โครงการสถานศึกษาสีขาวจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556" โดยมี สพป.เขต 1-5 สพม.เขต 25 และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้มีฝ่ายดำเนินการคือ สพป.เขต 1 โดย ท่าน ผอ.สายัณห์ ผาน้อย ดำเนินการ ด้านมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน มีท่านพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ นายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี และคณาจารย์นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ให้การต้อนรับ