gototopgototop
ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56 Print
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ได้ร่วมประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56 งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 56 เน้นการจัดกิจกรรมสู่นานาชาติ ทั้งการประชุมวิชาการไหมนานาชาติ ร่วมกับ อบจ ขอนแก่น /มมร.อส /มจร ขอนแก่น/ วัฒนธรรม