gototopgototop
ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา Print

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้จัดฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาแบบเร่งรัด โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐวอซิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร.ฟอร์เรนดับบลิว พาร์เคย์ ณ ห้องประชุมย่อยอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสานด้วย