gototopgototop
การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง) Print

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 วันที่สองของการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะกรรมการเข้าสัมภาษณ์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ 3 สำนัก และ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ป.ตรี, ป.โท  มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกภาคส่วน ในการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  2.ผศ.เทพพร มังธานี และ 3.ดร.ตระกูล ชำนาญ ระหว่างวันที่ 26-27 เดือนกันยายน 2556 เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน