gototopgototop
ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์ Print
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี/อาจารย์ประจำรายวิชาปฏิบัติกรรมฐาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ควบคุมนักศึกษา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 รูป/คน ในรายวิชา ออกศึกษาตามฮอดเส้นทางพระกรรมฐาน ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาเส้นทางในป่าภายในวัด มีสถานที่ต่างๆ คือถ่ำพระธาตุ และถ่ำพระนอน, วัดพระบาทภูพานคำ นักศึกษาได้เดินศึกษาภายในป่าไม้ และร่วมสวดมนต์, และเดินทางไปกราบไหว้พระพุทธสิริสัตตราชประจำเขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้นักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา และร่วมถวายปัจจัยร่วมกันตามสถานที่ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปศึกษาวัดพระบาทภูพานคำ
รูปศึกษาเขื่อนอุบลรัตน์