gototopgototop
พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) Print
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 พระมหาสมัย  ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นประธานในการเปิด โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร  อีกทั้ง อาจารย์แสงอาทิตย์  ไทยมิตร ได้ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาชั้นปี 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย และการสอนภาษาอังกฤษ ที่จะออกค่ายในครั้งนี้ ระยะเวลาโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556