gototopgototop
วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3 Print

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3 ในช่วงเช้า พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่อง ระบบงานสารบรรณและการเขียนจดหมายภายนอก-ภายใน ให้กับนักศึกษาผู้เข้าอบรม ปี3 การสอนภาษาอังกฤษและการศึกษาปฐมวัย ในช่วงบ่าย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวให้โอวาทและปิดโครงการ ก่อนปิดโครงการนั้น ได้มีการมอบใบรับรองการผ่านอบรมโครงการ โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. และอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร หัวหน้าโครงการเป็นผู้มอบ