gototopgototop
พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556 Print

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และพระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษ English Camp ซึ่งโครงการนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปี ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษ และ AEC ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งค่าย English Camp ปีนี้จัดใน 2 สถานที่ด้วยกันคือ วัดป่ากาญจนาภิเษก และ วัดป่าคีรีวัน จังหวัดขอนแก่น