gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน Print

ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554  พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พร้อมด้วย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณาจารย์ มีพระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ  และแม่ชีธัญญามาศ จาก มมร.มหาปชาบดีเถรีฯ เป็นต้น ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ที่ วัดป่ากาญจนาภิเษก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ในโครงการดังกล่าวนี้มี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข  พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก และอาจารย์ศักดิพง โสภาจร เป็นอาจารย์อยู่ประจำโครงการ

ทั้งนี้โครงการเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน  จาก มมร.วิทยาเขตอีสาน มมร.มหาปชาบดีเถรีฯ และ มมร.ส่วนกลาง

ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร (หลวงพ่อหน่อย) เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก เป็นผู้อุปถัมภ์และอำนวยความสะดวก มีพระอาจารย์ชาวต่างชาติ 2 รูป ให้การอบรมภาษาอังกฤษระดับสูง  การเยี่ยมโครงการครั้งนี้ คณะรองอธิการบดีได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้เป็นเสบียงค่ายอีกด้วย 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC