gototopgototop
การทำบุญวิถีพุทธ Print

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 พระมหาสมัย ผาสุโก และพระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ ได้นำนักศึกษาพิเศษ ทำบุญวิถีพุทธ ในรายวิชาไทยศึกษา และให้นักศึกษาทุกคนสวมชุดผ้าไหม อันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนอีสาน มาร่วมงาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  ในการนี้ได้นิมนต์ท่านพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นผู้นำทางสงฆ์ และมีท่านปลัด อบจ.ขอนแก่น นายสุชาติ  โคตรทุม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนักศึกษา ชั้นปีที่หนึ่งรุ่นที่ 12 (ภาคพิเศษ) ร่วมทำบุญเพื่อให้เกิดความรักในวัฒนธรรมอีสาน และเป็นสิริมงคลกับชีวิต