gototopgototop
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู Print

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกรับบริจาค สนับสนุนการออกค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ณ ถนนคนเดินจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้จะเกิดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ จะต้องไปมอบความรู้ ทักษะด้านวิชาการ ความรักและความห่วงใย กับเด็กๆซึ่งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร และเป็นการสร้างหัวใจของครูที่ประกอบด้วยความเสียสละและอดทน