gototopgototop
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556 Print

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2556 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นี้ ซึ่งรูปแบบวิธีการของการสอบได้มีการเปลียนแปลงจากรูปแบบเดิม นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ จะต้องเข้าร่วมสอบเหมือนเช่นทุกปี และในหลักสูตรใหม่นั้นได้กำหนดให้นักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาต้องได้ธรรมศึกษาชั้นเอก