gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556 Print
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี2556 และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ได้มอบนโยบายให้กับการจัดสอบในรูปแบบวิธีการของการสอบได้มีการเปลียนแปลงจากรูปแบบเดิม นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ จะต้องเข้าร่วมสอบเหมือนเช่นทุกปี และในหลักสูตรใหม่นั้นได้กำหนดให้นักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาต้องได้ ธรรมศึกษาชั้นเอก