gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14 Print
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส, พระทวี อภโย, พระวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำและนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ พร้อมตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 การบรรยายวิชาการมีวิทยากรระดับประเทศจำนวนมาก พลเอก ดร.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ได้ขึ้นบรรยายในช่วงเช้าด้วย นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งห้องสัมมนาบรรยายเสนองานวิจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังเป็นห้องๆด้วย