gototopgototop
อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์ Print
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ และอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ได้ออกเดินทางเยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อาสาออกช่วยฝึกสอน ฝึกประสบการณ์ ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้นำอาหารแห้งต่างๆไปมอบให้ด้วย