gototopgototop
รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย Print
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้ออกเยี่ยมค่ายนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ออกฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเขตทุรกันดาร จำนวน 3 โรงเรียนของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ได้แก่โรงเรียนบ้านซำภูทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนบ้านนาน้อยจังหวัดเลย นอกจากนี้ได้ชมธรรมชาติ เช่น วังอีเมืองและน้ำตกตาดฮ็องในเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณใกล้เคียงของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ด้วย