gototopgototop
เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู Print

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระอาจารย์ทวี อภโย   อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ได้ออกเดินทางเยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาสาออกช่วยฝึกสอน ฝึกประสบการณ์ ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ยังได้นำอาหารแห้งต่างๆไปมอบให้ด้วย