gototopgototop
ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์ Print

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์อาทิตย์ ผ่านพูล และอาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง เข้าเยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์ ส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์ และได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดี