gototopgototop
การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56 Print

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะสงฆ์ขอนแก่นธรรมยุติได้มีมติตรวจธรรมสนามหลวงที่วัดป่าแสงอรุณโดยมีพระธรรมดิลกเจ้าคณะภาค๙ดูแลการจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคมคม56 มีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารครามมาช่วยในในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและพร้อมที่จะทำการตรวจธรรมสนามหลวงในครั้งนี้