gototopgototop
ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์ Print

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ มอบหมายหน้าที่ ให้กับ พระมหาวิรุธ วิโรจโน และ พระมหา ดร. ภัทรชัย ถาวรพนฺโธ นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทำความสะอาด กวาดใบไม้ เก็บเศษขยะ บริเวณ สวนป่าวัดศรีจันทร์ เพื่อเตรียมพร้อมกับงานกฐินพระราชทานจากคุรุสภา