gototopgototop
สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557 Print

เมือวันที่ 31 ธันวาคม 2556 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ขอนแก่น ได้จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีขึ้น โดยมีพระพิศาลสารคุณเป็นประธาน พระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งประธานฝ่ายฆราวาสได้แก่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดขอนแก่น ในงานมีการแสดงพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ กัณฑ์ที่ 1 โดย พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ กัณฑ์ที่ 2 พระอาจารย์สุรเดช ภูริปญฺโญ และกัณฑ์สุดท้าย โดย พระครูปลัดธรรมจริยวํฒน์ ดร. ซึ่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะสลับไปกับการสวดมนต์ จนเสร็จสิ้นการสวดมนต์ข้่ามปีของคณะสงฆ์ ในเวลาประมาณ 00.10 น.