gototopgototop
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ" Print
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข, พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก, พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ, นายธีระชัย ชาติชนบท, ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ" โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนภิเษก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะญาติธรรมชาวต่างชาติต่างๆ ที่ได้เดินทางศึกษาวิถีพุทธในภาคอีสานร่วมกัน และได้เดินทางมาเยี่ยมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย