gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร (และที่ปรึกษา มมร) ได้เดินทางเข้าเยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และได้ไปเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2555-2565) THE TENDENCY OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY IN THE NEXT DECADE (2012-2022)” ซึ่งเป็นงานวิจัยอนาคต Future Research ใช้ เทคนิควิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ของ  พระมหาสาคร ภักดีนอก หรือ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 
 

 
 
การสอบเค้าโครงฯ ดังกล่าว คณะกรรมการได้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารหลายประเด็นที่จะนำไปพัฒนาเค้าโครงฯ ของผู้เข้าสอบ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมฟังที่เป็นผู้บริหารยังนำไปใช้ในการบริหารวิชาการของ สถานศึกษาได้  สรุปได้ว่างานที่สำคัญที่สุดของสถาบันการศึกษาคืองานผลิตบัณฑิต หรืองานวิชาการ งานอื่นคืองานสนับสนุน ... งานวิชาการต้องเข้มแข็ง หากงานวิชาการอ่อนแอก็สะท้อนถึงผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ....  งานวิทยานิพนธ์ของพระมหาสาคร ภักดีนอก ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปเป็น “ทิศทาง” การพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีบริบทใกล้ เคียงกันต่อไป

 

 
 

 

 

 

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปที่ต่างๆ ดังนี้ ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่บ้านโคกสี โดย มีพระครูภาวนาโพธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ ของ มจร และ ดร.วิทยา ทองดี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เดินทางไปวัดป่าแสงอรุณ และวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงตามลำดับ

 

 


 

    อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของ มมร อีกคนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ส่วนสำคัญในการยกร่าง พรบ.มมร. ปี 2540 นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารการศึกษา ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการบริหารและเป็นนักการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศ ท่านเป็นอดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกจำนวนมาก
    

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC