gototopgototop
สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556 Print

วันที่ 20 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาการศึกษาปฐมวัย (ภาคปกติ) ทำการสอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย  ภาคปลายปีการศึกษา 2556  อาจารย์ดูแลห้องสอบนำโดย พระอาจารย์ธงชัย กตชโย  ผศ.พวงทอง  อ่อนจำรัส   (อ.ประจำรายวิชา) และ อ.ชนาธิป ศรีโท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย