gototopgototop
บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ Print

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน  ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556“มหกรรมเชิดชูพุทธธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สามัญสามัคคี” เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชาวันที่  22– 24 มกราคม 2557  ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น