gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม Print
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต, พระทวี อภโย และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "อนาคตสังคมและการเมืองไทย หลังการเลือกตั้ง กุมภาพันธ์ 2557" ณ ห้องประชุม วิญญูควานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโดยหลักสูตรวิชารัฐศาสตร์