gototopgototop
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น Print

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 อ.อภิชิต เหมือยไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง นำคณะนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น จำนวน 44 รูป/คน โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ละม้ายแข ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย