gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 Print

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู  เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานในเดิอนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2556 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในภาคการศึกษา 1/2557 และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ..