gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน Print

วันที่ 23 ตุลาคม 2554  พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน และพระนักศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น และพระนักศึกษาวิทยาเขต ม.ว.ก. อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ได้นำสามเณรวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 25 รูป ซึ่งสามเณรเหล่านี้เป็นสามเณรที่สอบนักธรรมชั้นตรีเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้เดินธุดงค์ไปที่วัดภูวัด อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ มีประวัติความเป็นมายาวนานตามตำนานของท้องถิ่น ในบริเวณวัดมีหลุมน้ำธรรมชาติจำนวนมาก

 

 
 
 
 

 

มีบริเวณที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง มีพระมหาโกศล ฐิตโกสโล ป.ธ.7, ศศ.ม. เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันวัดดังกล่าวนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นไปปฏิบัติธรรมอยู่ตลอด การนำสามเณรไปธุดงค์กรรมฐานดังกล่าวนี้เป็นการฝึกให้สามเณรมีความอดทน และเรียนรู้ซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติ

 

 

ทั้งนี้เป็นการฝึกทำกิจกรรมของพระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย การธุดงค์กรรมฐานครั้งนี้กำหนดเวลา 5 วัน

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC