gototopgototop
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556 Print

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ประจำปีการศึกษา 2/2556 โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการเปิดเรียนบล๊อกหลัง ของนักศึกษาภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2/2556