gototopgototop
รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร Print

เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้นำพุทธศาสนิกชน บ้านคำไชยวาน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้บริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  57 จำนวน 30 กระสอบ ขออนุโมทนาบุญ