gototopgototop
การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557 Print
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำโดยอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร หัวหน้าสาขาวิชา, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจำสาขาวิชา และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ติดตาม ได้ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงานของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษด้วยกันในวันนี้ 3 โรงเรียนด้วยกัน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองคู อำเภอเมืองขอนแก่น, โรงเรียนบ้านศรีสุข อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม และโรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น เพื่อติดตามการออกฝึกงานในโรงเรียนต่างๆ ติดตามประเมินการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นแตกต่างกันออกไปด้วย