gototopgototop
ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย Print

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557(กลุ่มวัดคำเม็ก) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา ภาษาไทย ของ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดคำเม็กวนาราม บ้านดงเย็น ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยนักศึกษาที่ไปบำเพ็ญประโยชน์ นี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การนั่งสมาธิ สวดมนต์ การกวาดลาน และกิจกรรมอื่นๆตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย