gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย Print

วันที่ 23 ตุลาคม 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ อาจารย์ มมร.อส. พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ที่สวนลีลาวดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 60 ล้านบาท

 

 

 

ซึ่งขณะนี้ได้บริษัทที่จะทำการก่อสร้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ก่อนปีใหม่นี้ ทั้งนี้ได้ปรึกษาเรื่องการดูแลบริหารโรงเรียนสาธิต มมร กับคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนและผู้ถวายที่ดินสร้างโรงเรียน

 
 


โรงเรียนสาธิต มมร เป็นสถานศึกษาของสามเณรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสวยงามในสวนลีลาวดี ซึ่งคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ อุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาอันยิ่งได้ถวายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากสามประสานคือ คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ขับเคลื่อนการก่อสร้างโรงเรียน

 

 

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก มีพระธรรมบัณฑิต และพระราชญาณกวี เป็นผู้อุปถัมภ์ดำเนินงานและการก่อสร้างรวมทั้งผลักดันสนับสนุน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร เป็นผู้ดำเนินการด้านการจัดการศึกษาและดำเนินการขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างโรงเรียนและอาคารที่พัก (รวม 120 ล้าน) ปัจจุบันมีสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่ร้อยกว่ารูป

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC