gototopgototop
จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 Print

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา14.30-17.30 น. นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ระหว่าง วันที่  20-21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557