gototopgototop
แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ Print
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  พระธงชัย กตชโย อ.ชนาธิป ศรีโท และนักศึกษา มมร.อส ได้เดินทางไปเพื่อแผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  และ  พระธงชัย กตชโย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี  ....ได้มาทั้งหมด  109 กระสอบ...สาธุ