gototopgototop
รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต" Print
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์บรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่" พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง "มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต" นอกจากนี้ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวนมากมาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย